Statuten

Artikel 1: Benaming, duur en zetel

Er wordt een Vereniging zonder winstoogmerk opgericht, genaamd “Belgische Confederatie van het Paard“. Zij werd opgericht bij akte gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20.08.1981 (identificatienummer 6420/81), gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 17.09.1997. De statuten werden volledig herschreven en goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2002.
De vzw Belgische Confederatie van het Paard is het overkoepelend orgaan van het PaardenPunt Vlaanderen en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval.

De duur van de Vereniging is onbeperkt.

De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te 1930 Zaventem, Belgicastraat 9/3  onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 2: Doel

De Vereniging heeft als doel de belangen van de paardensector in het algemeen te behartigen o.a. door het verzekeren van een officiële sectorale vertegenwoordiging ten opzichte van de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de beroepsorganisaties op federaal en Europees vlak.

Artikel 3: Activiteiten

De vereniging kan alle initiatieven nemen om opdrachten, die te maken hebben met de paardensector, te coördineren, te bevorderen en/of uit te voeren, en alle opdrachten uitvoeren die haar door de overheden zouden toevertrouwd worden.

De materies waarvoor de bevoegdheid overgedragen werd aan de Gewesten en Gemeenschappen worden behandeld door het PaardenPunt Vlaanderen  en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval; de uitvoering ervan kan echter geheel of gedeeltelijk aan de Belgische Confederatie van het Paard gedelegeerd worden.

Artikel 4: Leden van de Algemene Vergadering

Het aantal leden wordt vastgelegd op twintig.

De vereniging telt alleen effectieve leden.

De helft van de leden van de Algemene Vergadering wordt aangesteld door het PaardenPunt Vlaanderen  vzw. De helft van de leden van de Algemene Vergadering wordt aangesteld door de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval asbl.
De kandidaat-leden moeten een Bestuurdersmandaat bekleden binnen het PaardenPunt Vlaanderen  vzw of binnen de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval asbl.

De hoedanigheid van lid blijkt uit de processen-verbaal welke de benoeming vermelden.

De aanvraag om toetreding als lid geschiedt door aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter.
Het ontslag van een lid geschiedt door aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter.

Het verlies van de hoedanigheid van beheerder van het PaardenPunt Vlaanderen vzw of van de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval asbl brengt met zich mee het verlies van hoedanigheid van lid.

Artikel 5: Algemene Vergadering

Al de leden hebben gelijk stemrecht op de Algemene Vergadering en de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet het anders voorzien.

Indien de beslissingen bij gewone meerderheid genomen worden dient er bovendien een gewone meerderheid te zijn onder de vertegenwoordigers zowel van het PaardenPunt Vlaanderen vzw als van de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval asbl.

De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de Vereniging.

De volgende bevoegdheden worden haar voorbehouden:

 • de statutenwijziging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • de benoeming en afzetting van bestuurders;
 • de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • de jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begrotingen;
 • de goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement;
 • de vrijwillige ontbinding van de Vereniging;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen;

De leden zullen door een beslissing van de algemene vergadering kunnen verplicht worden tot betaling van een jaarlijkse bijdrage van maximum 250 EUR.

Een statutaire Algemene Vergadering heeft jaarlijks plaats gedurende het eerste semester. De Raad van Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeenroepen telkens hij dit nodig acht. Een Algemene Vergadering dient tevens te worden bijeengeroepen telkens één vijfde van de leden hierom verzoekt.
De leden worden, namens de Raad van Bestuur, door de Voorzitter of de Secretaris bijeengeroepen, door middel van een gewone brief getekend door de Voorzitter of de Secretaris of per aangetekend schrijven minstens 8 dagen vóór de Algemene Vergadering. De oproeping bevat de agenda. Bij het nemen van besluiten kan niet van de agenda worden afgeweken.

Leden die verhinderd zijn kunnen aan een ander lid volmacht geven.
Al de leden hebben gelijk stemrecht en beschikken over één stem en maximum één volmacht. Enkel een lid, dat in orde is van jaarlijkse bijdrage, kan aan een stemming deelnemen.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in processen-verbaal. Van ieder proces-verbaal wordt een afschrift naar de leden gestuurd evenals aan de belanghebbende derden.

Artikel 6: Raad van Bestuur

Tien bestuurders worden door en onder de leden van de Algemene Vergadering volgens de volgende verdeling verkozen :

 • 2 bestuurders zijn vertegenwoordigers van het PaardenPunt Vlaanderen vzw uit de subsector A;
 • 2 bestuurders zijn vertegenwoordigers van de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval asbl uit de subsector A;
 • 2 bestuurders zijn vertegenwoordigers van het PaardenPunt Vlaanderen vzw uit de subsector B;
 • 2 bestuurders zijn vertegenwoordigers van de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval asbl uit de subsector B;
 • 1 bestuurder is een vertegenwoordiger van het PaardenPunt Vlaanderen vzw uit de subsector C;
 • 1 bestuurder is een vertegenwoordiger van de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval asbl uit de subsector C.

De bestuurder die de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering verliest, dient ontslag te geven van zijn mandaat van bestuurder.

De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een Voorzitter met gewone meerderheid zowel onder de vertegenwoordigers van het PaardenPunt Vlaanderen van het Paard vzw als onder deze van de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval asbl. De Voorzitter moet tweetalig zijn.

De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een Ondervoorzitter, van het andere taalstelsel dan de Voorzitter.
De Raad van Bestuur duidt onder of buiten zijn leden een Secretaris en een Penningmeester aan.
Enkel de functies van Secretaris en Penningmeester mogen worden gecumuleerd.

Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur evenals van de Voorzitter duurt vier jaar. De leden van de Raad van Bestuur en de Voorzitter zijn herkiesbaar.

De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuurders op de vergadering aanwezig zijn. Is de helft van de bestuurders niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze zal over dezelfde dagorde geldig kunnen beraadslagen, welk het getal aanwezige bestuurders ook zij.

Bij staking der stemmen binnen de Raad van Bestuur zal de stem van de Voorzitter, of van de Bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend zijn. In geval van staking der stemmen bij geheime stemming wordt het voorstel verworpen.

In geval van vacature van een lid van de Raad van Bestuur wordt door het orgaan die het lid, waarvan het mandaat vacant is, heeft voorgedragen een kandidaat-beheerder voorgedragen aan de eerstkomende algemene vergadering. Het aldus verkozen bestuurder zal het mandaat voltooien van diegene hij vervangt.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter, of als college door de ondervoorzitter en twee bestuurders.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

De externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan een Secretaris en een Penningmeester. Deze beide functies kunnen aan één en dezelfde persoon worden toegewezen. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt en de functies aan meerdere personen zijn toegewezen, moet worden gespecificeerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen.

Worden tot daden van vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur gerekend, alle daden die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de verenging te verzekeren en die het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen.
De benoeming van de personen belast met de vertegenwoordiging inzake het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

De bestuurders, de secretaris en de penningmeester zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement op en legt dit ter bekrachtiging voor aan de eerstkomende Algemene Vergadering.

Andere reglementen kunnen door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.

Artikel 7: Rekeningen en verantwoording

Het maatschappelijk jaar begint per 1 januari en eindigt op 31 december.
De rekeningen van het voorbije dienstjaar en de begroting van het daaropvolgende dienstjaar worden door de Raad van Bestuur opgemaakt en aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen.

Artikel 8: Ontbinding van de Vereniging en statutenwijziging

De na te komen regeling in geval van ontbinding van de vereniging of statutenwijziging is zoals opgenomen in artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Noch de leden, noch hun rechthebbenden bezitten enig recht op het maatschappelijk bezit.
In geval van vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering de vereffenaar(s) aanduiden en hun bevoegdheden bepalen alsmede de bestemming bepalen voor de toewijzing van het netto actief van het maatschappelijk bezit.
Het patrimonium zal toegewezen worden aan een instelling aangewezen door de Algemene Vergadering en waarvan de doelstellingen zoveel mogelijk deze van de Vereniging benaderen.

Artikel 9: Allerlei

Voor al de gevallen die niet voorzien zijn in onderhavige statuten, zullen de partijen zich beroepen op de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende verenigingen zonder winstgevend doel, in het bijzonder artikel 8.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp