Procedure om andere paardachtigen te identificeren

Andalusier Hengst

Ik zou graag mijn paardachtige identificeren.

1. Welke paardachtigen dienen geïdentificeerd te worden?
2. Een correcte identificatie
3. Termijn & statuut van de paardachtige (Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet)
4. Identificatieprocedures

1. Welke paardachtigen dienen geïdentificeerd te worden?

Elke paardachtige die op het Belgisch grondgebied verblijft moet geïdentificeerd zijn.

Elk paardachtige uit een andere lidstaat die definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht wordt en die niet bestemd is om binnen de tien dagen na zijn aankomst geslacht te worden, dient binnen de 30 dagen na aankomst opgenomen te worden in de centrale databank en in elk geval voor elke verandering van de houder. (datum bewezen door het introductie-gezondheidscertificaat).

Elke paardachtige die definitief ingevoerd wordt uit een derde land op het Belgische grondgebied en die niet bestemd is om binnen de acht dagen na zijn aankomst geslacht te worden, dient geïdentificeerd te worden in overeenstemming met de bepalingen van EU-uitvoeringsverordening 2021/963 en te worden opgenomen in de centrale databank binnen de 30 dagen na aankomst en zéker voordat het het Belgisch grondgebied verlaat (datum bewezen door het import-gezondheidscertificaat).

Een uitzondering is voorzien voor

 • paardachtigen die hoogstens negentig dagen bij wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden betrokken zijn;
 • mannelijke paardachtigen die in het voortplantingsseizoen als fokdieren worden gehouden;
 • vrouwelijke paardachtigen die hoogstens negentig dagen als fokdieren worden gehouden;

die op ons grondgebied verblijven en paardachtigen die om medische redenen in een Belgische kliniek verblijven. Deze laatsten mogen op Belgisch grondgebied blijven zonder als definitief ingevoerd te worden beschouwd.

2. Een correcte identificatie (3 elementen)

Elke in België verblijvende paardachtige (paarden, ezels, pony’s, zebra’s, …) is correct geïdentificeerd indien, en enkel indien:

 • het beschikt over een paspoort dat voldoet aan de Europese normen (inclusief het gedeelte betreffende de toediening van diergeneesmiddelen),
 • het beschikt over een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek,
 • het is geregistreerd in de centrale databank HorseID.
Het volstaat NIET dat uw paardachtige gechipt is en over een paspoort beschikt! De gegevens van de paardachtige moeten ook geregistreerd worden in de centrale databank HorseID, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

3. Termijn & Statuut van de paardachtige (Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet)

Indien uw paardachtige NIET over een EU-conform paspoort beschikt en er werd geen aanvraag tot identificatie ingediend voor 31 december 2009, is de paardachtige definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.

Indien uw paardachtige over een EU-conform paspoort beschikt, wordt het statuut overgenomen, welke vermeld staat in het paspoort. Wanneer er geen enkele informatie over het statuut van de paardachtige vermeld staat in het paspoort, wordt de paardachtige beschouwd als bestemd voor de menselijke consumptie.

De uitsluiting voor menselijke consumptie is definitief en onomkeerbaar. Het is het gevolg van de toediening van een medische behandeling die niet is toegestaan voor voedselproducerende dieren!

Elke behandeling met substanties vermeld in een lijst van “onontbeerlijke geneesmiddelen“, die niet voorzien zijn in Verordening 2377/90/EG, zal door de behandelende dierenarts in het paspoort onder de rubriek “medische behandelingen” moeten vermeld worden en zal een wachttijd van minimum 6 maanden vóór de slachting als gevolg hebben.

Door middel van de identificatie, de encodering en de controle die mogelijk is met de microchip, kan de voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd worden. Wanneer er iets fout gegaan is, laat het systeem bovendien toe om ontegensprekelijk de verantwoordelijke aan te duiden.

Voor de paardachtigen die ingevoerd worden om hier geslacht te worden gelden andere regels. Deze paardachtigen mogen alleen geslacht worden als ze vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat voor de slacht.

Wanneer uw paardachtige geregistreerd is in de centrale gegevensbank en u verliest uw EU-conform paspoort, dient u een duplicaat aan te vragen (via HorseID). Dit betekent een tijdelijke uitsluiting uit de voedselketen van 6 maanden (bepaald door het Federaal Agentschap voor de Voedselketen (FAVV)).

4. Identificatieprocedures

U kan kiezen uit 2 verschillende identificatieprocedures:

 • “ONLINE” IDENTIFICATIE: snelle procedure. (tijdelijk uitgesteld)
 • “PAPIEREN” IDENTIFICATIE: manuele en tijdrovende procedure

Algemeen gesteld, kan u uw paard laten identificeren in 5 eenvoudige stappen (deze gelden voor beide procedures.):

 1. De houder dient een “identificatieaanvraag” (elektronisch of papier) in en duidt een erkende identificeerder aan (naam en/of ordenr) die de paardachtige zal identificeren. Raadpleeg de lijst met de erkende identificeerders.
 2. De houder voert de betaling online uit (beveiligded online betaling – OGONE) indien hij/u gebruik maakt van de online procedure. Indien u kiest voor de “papieren” procedure, wordt de factuur per post opgestuurd.
 3. De BCP stuurt het “identificatieattest voor paardachtigen” op naar de houder (per post of per mail al naargelang de gekozen procedure).
 4. De erkende identificeerder identificeert de paardachtige en stuurt het attest terug naar de BCP of naar het desbetreffende Belgische stamboek.
 5. Na controle en encodering van de identificatie, worden een “bevesting encodering van de paardachtige in de centrale databank” en een EU-conform paspoort (indien van toepassing) opgestuurd per post.

Drie mogelijkheden :

 1. Identificatie van een paard reeds ingeschreven in een Belgisch erkend stamboek
 2. Identificatie van een paard niet ingeschreven in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine)
 3. Identificatie van een paard reeds voorzien van een identificatiedocument afgeleverd in het buitenland

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp