Procedure om een veulen te identificeren

foal laying in hayIk wens mijn veulen of mijn ezelveulen te identificeren.

1. Een correcte identificatie
2. Binnen welke termijn dient mijn veulen geïdentificeerd te zijn?
3. Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet?
4. Identificatie procedures

1. Een correcte identificatie (3 elementen)

Elke in België verblijvende paardachtige (paarden, ezels, pony’s, zebra’s, …) is correct geïdentificeerd indien, en enkel indien:

 • het beschikt over een paspoort dat voldoet aan de Europese normen (inclusief het gedeelte betreffende de toediening van diergeneesmiddelen),
 • het beschikt over een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek,
 • het is geregistreerd in de centrale databank HorseID.
Het volstaat NIET dat uw paardachtige gechipt is en over een paspoort beschikt! De gegevens van de paardachtige moeten ook geregistreerd worden in de centrale databank HorseID, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

2. Binnen welke termijn dient mijn veulen geïdentificeerd te zijn?

Het aanmelden van een veulen dient  te gebeuren binnen de 6 maanden na de geboorte. Het veulen dient geïdentificeerd te zijn binnen het jaar na geboorte (dus binnen de 12 maanden na geboortedatum). Het paspoort dient ook binnen deze periode uitgegeven worden .

Bijvoorbeeld: Een veulen geboren op 15 april 2016 heeft tijd tot 15 april 2017 (Uitgifte van het paspoort inbegrepen) . Een veulen geboren op 10 september 2016 moet dus tegen 10 september 2017 geïdentificeerd en geregistreerd zijn (Uitgifte van het paspoort inbegrepen) .

Indien deze termijn overschreden wordt, wordt de paardachtige definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.

3. Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet?

Ingevolge UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/963 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 2021 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de Verordeningen (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 en (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de identificatie en registratie van paardachtigen en tot vaststelling van modellen ter identificatie van deze dieren, zullen alle te identificeren paardachtigen worden behouden in de voedselketen (onder voorbehoud van naleving van de termijnen). Definitieve uitsluiting uit de voedselketen moet het voorwerp uitmaken van een latere procedure door de behandelende dierenarts (via www.horseid.be).

De uitsluiting uit de voedselketen dient te worden geregistreerd in HorseID en duidelijk vermeld te zijn in het paspoort van de paardachtige, door de dierenarts.

De uitsluiting voor menselijke consumptie is definitief en onomkeerbaar. Het is het gevolg van de toediening van een medische behandeling die niet is toegestaan voor voedselproducerende dieren!

Elke behandeling met substanties vermeld in een lijst van “onontbeerlijke geneesmiddelen“, die niet voorzien zijn in Verordening 2377/90/EG, zal door de behandelende dierenarts in het paspoort onder de rubriek “medische behandelingen” moeten vermeld worden en zal een wachttijd van minimum 6 maanden vóór de slachting als gevolg hebben.

Door middel van de identificatie, de encodering en de controle die mogelijk is met de microchip, kan de voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd worden. Wanneer er iets fout gegaan is, laat het systeem bovendien toe om de verantwoordelijke ontegensprekelijk aan te duiden.

Voor de paardachtigen die ingevoerd worden om hier geslacht te worden gelden andere regels. Deze paardachtigen mogen alleen geslacht worden als ze vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat voor de slacht.

4. Identificatieprocedures

logo HorseID v1U kan 2 verschillende procedures volgen:

 • “PAPIEREN” IDENTIFICATIE: manuele en tijdrovende procedure.

 

 

Algemeen gesteld, kan u uw paard laten identificeren in 5 eenvoudige stappen (beide procedures) :

 1. De houder dient een “identificatieaanvraag” (elektronisch of papier) in en duidt een erkende identificeerder aan (naam en/of ordenr) die de paardachtige zal identificeren. Raadpleeg de lijst met de erkende identificeerders.
 2. De houder voert de betaling online uit (beveiligded online betaling) indien hij/u gebruik maakt van de online procedure. Indien u kiest voor de “papieren” procedure, wordt de factuur per post opgestuurd.
 3. De BCP stuurt het “identificatieattest voor paardachtige” op naar de houder (per post of per mail volgens gekozen procedure).
 4. De erkende identificeerder identificeert de paardachtige en stuurt het attest terug naar de BCP of naar het desbetreffende Belgisch stamboek.
 5. Na Controle en encodering van de identificatie, wordt een “bevesting encodering van de paardachtige in de centrale databank” (er post of per mail volgens gekozen procedure) en een EU-conform paspoort (indien van toepassing) afgeleverd.

Vier mogelijkheden:

 1. Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek.
 2. Identificatie van een veulen dat niet bestemd is om ingeschreven te worden in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine).
 3. Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging.
 4. Identificatie van een veulen bestemd voor de slacht (slachtveulen).

 

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp