Wettelijke vermeldingen

Wanneer u gebruik maakt van deze website, erkent u kennis genomen te hebben van de wettelijke bepalingen en verbindt u zich er toe deze te respecteren. Dit document kan gewijzigd worden, een regelmatige raadpleging is aldus raadzaam.


1.    Wettelijke bepaling
De website is eigendom van de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP), Belgicastraat 9/3 te 1930 Zaventem, België.

 • De hosting van de website en de domeinnamen wordt verzorgd door OVH en Maehdros.
 • Opmaak en configuratie van Woordpress
  Het fotomateriaal werd geleverd door :

2.    Technische informatie
U erkent over de nodige vaardigheden te beschikken om deze website te raadplegen en te gebruiken, en u erkent nagekeken te hebben dat de gebruikte configuratie geen enkel virus bevat en dat die in perfecte staat verkeert.
U erkent eveneens dat u werd geïnformeerd dat deze site 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk is, tenzij in geval van heirkracht, informaticaproblemen, problemen te wijten aan de structuur van communicatienetwerken of technische problemen.

3.    Wat u dient te weten over het Web
Het is moeilijk om de veiligheid van gegevens, die verspreid worden over het Internet, voor 100% te garanderen. Hoewel wij alles in het werk stellen om de persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet verzekeren noch garanderen dat de informatie die rechtstreeks of via deze online diensten wordt verstuurd, volledig beveiligd is.
De communicatie van informatie m.b.t. uw persoon, is bijgevolg volledig op eigen risico, zelfs indien wij bij ontvangst van die informatie alle stappen ondernemen om deze te beveiligen.

4.    De inhoud van de website
Ondanks alle zorg en aandacht die de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP) besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie, onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van de BCP, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.
Aan de publicatie van regelgeving op de website van de BCP kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt verwezen naar de tekst zoals deze is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De informatie van de website van de BCP wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van de algemene informatie van de website van de BCP is toegestaan, mits hierbij de bron (Belgische Confederatie van het Paard vzw) wordt vermeld. Dit recht op overname slaat niet op de foto’s, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden

5.    Uw plichten als gebruiker

 • Respect t.o.v. derden
  U bent verondersteld de toepasselijke wettelijke bepalingen te respecteren (meerbepaald inzake de wet op de privacy). U dient zich meerbepaald te onthouden van het verzamelen of verkeerd gebruiken van gegevens, of in het algemeen van iedere daad die zou kunnen schaden aan de privésfeer, de reputatie, de eerbied, of het imago van een andere gebruiker of derde. U doet dit door iedere uitdagende, lasterlijke of bedreigende vermelding of boodschap te vermijden.
 • Intellectuele eigendom
  De algemene structuur, evenals de software, teksten, beelden (al dan niet geanimeerd), en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website behoren ten allen tijde aan de BCP. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website, onder elke vorm en met elk middel, en zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de BCP, is volstrekt verboden en zal beschouwd worden als namaak. Hetzelfde geldt voor de databanken op de website, die beschermd worden door de bepalingen op de wettelijke bescherming van databanken, waarvan de BCP de beheerder is.
 • Links
  De BCP probeert enkel naar die websites te verwijzen, die voldoen aan de toepasselijke wetten en reglementen. De BCP kan echter op geen enkele manier de inhoud van deze websites controleren en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

6.    Welke zijn de verzamelde gegevens
Wij vragen u op deze website ons bepaalde gegevens door te sturen (nl. uw naam en adresgegevens), die ons in staat stellen u de documentatie, die u wenst, toe te sturen en die u zal toelaten de gekozen documenten te downloaden. Indien u geen documentatie wenst te ontvangen of geen gebruik wenst te maken van onze diensten, kan u onze website bezoeken zonder u kenbaar te maken of zonder u in te schrijven.
Indien u ons een elektronisch bericht toestuurt, zal uw emailadres automatisch worden opgeslagen, teneinde uw bericht te kunnen beantwoorden.

7.    Voor wie zijn de verzamelde gegevens bestemd ?
Uw persoonlijke informatie, verzameld binnen het kader van deze website, is bedoeld voor de diensten en bedrijven van de groep, belast met het beantwoorden aan uw behoeften. Uw IP adres is bestemd voor het personeel van de Dienst Informatica, dat bevoegd is om zulke informatie te behandelen en onderworpen is aan het beroepsgeheim.

8.    Hoe uw toegangs- en rectificatierecht uitvoeren ?
Conform de huidige wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens (EC-Richtlijn n° 95/46 en Koninklijk Besluit van 13 maart 2003) heeft u recht tot toegang tot de informatie die u aanbelangt en kan u bijgevolg een kopie, rechtzetting of schrapping vragen.
U kan deze informatie aanvragen per schrijven, geadresseerd aan : Belgische Confederatie van het Paard vzw, Belgicastraat 9/3 1930 Zaventem, Belgïe.
Conform de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens, is dit een individueel recht dat enkel kan uitgeoefend worden door de persoon in kwestie en met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens. Omwille van veiligheidsredenen, zal de betrokken dienst bijgevolg uw identiteit moeten nagaan teneinde te vermijden dat vertrouwelijke informatie over uw persoon zou worden doorgegeven aan derden.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp