Identificatie van paarden in de asielen

Nota aan de asielen van paardachtigen:

Mevrouw, Mijnheer,

Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort). Een nieuw koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen werd op 4 maart gepubliceerd om 10 dagen later van kracht te worden.

De nieuwe regels houden in dat alle paardachtigen die worden gehouden op het Belgisch grondgebied moeten geïdentificeerd en geregistreerd worden voor de leeftijd van 12 maanden.

Artikel 3

Algemene beginselen en de verplichting paardachtigen te identificeren

  1.  1. Paardachtigen die op één van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde grondgebieden leven, worden overeenkomstig deze verordening geïdentificeerd.
  2. 2. Als de houder niet de eigenaar of één van de eigenaars van de paardachtige is, handelt hij overeenkomstig deze verordening namens en in overeenstemming met de eigenaar.
  3. 3. De lidstaten en de in artikel 5, lid 1, onder a), en artikel 5, lid 1, onder b), vermelde instanties van afgifte kunnen eisen dat de bij een instantie van afgifte ingediende aanvraag voor het verkrijgen van een identificatiedocument, als bedoeld in artikel 11, of voor het wijzigen van identificatiegegevens in een bestaand identificatiedocument, als bedoeld in artikel 27, door de eigenaar wordt ingediend.
  4. 4. De lidstaten zorgen ervoor, zo nodig door middel van officiële controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004, dat de houders van paardachtigen en de instanties van afgifte voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening.

 

Daar het gaat om een Europese verordening is deze identificatie- en registratieverplichting voor paardachtigen direct van toepassing in alle lidstaten.

Bovendien laat die nieuwe verordening niet toe om een afwijking te verlenen aan sommige categorieën van dieren, behalve voor paardachtigen die in halve vrijheid worden gehouden.

In 2009 heeft mevrouw Onkelinx als minister belast met het dierenwelzijn, haar goedkeuring verleend voor een rondzendbrief ter attentie van de erkende asielen waarin aan deze laatsten de toestemming wordt gegeven om enkel paspoorten te vragen voor de paardachtigen die niet in het asiel bleven (waarbij de microchipnummers echter moeten worden meegedeeld aan de centrale gegevensbank).

Deze rondzendbrief is echter niet meer van toepassing sinds de regionalisering van de bevoegdheid inzake dierenwelzijn en ingevolge het in 2014 geformuleerde advies van de Raad voor Dierenwelzijn betreffende de erkenningsvoorwaarden voor paardenasielen. Dit advies handelde onder meer over de identificatie van paarden in de asielen :

« De identificatie van paarden

Gelet op de Europese verplichting om alle paarden te identificeren en te registreren, en omwille van de sanitaire risico’s verbonden aan de aanwezigheid van niet-geregistreerde paarden in asielen is de Raad van mening dat de ontheffing op de registratieplicht voor paardenasielen verleend door de minister geannuleerd moet worden ».

Op het moment dat de regels betreffende de identificatie van paardachtigen in de ganse Europese Unie worden versterkt omwille van de vele fraudegevallen in de paardensector, vooral inzake vervalsing van de identificatiedocumenten (waardoor het mogelijk wordt om dieren die uitgesloten zijn uit de voedselketen opnieuw te integreren in het slachtcircuit voor menselijke consumptie) en binnen de huidige context waarbij het risico bestaat op opduikende  of opnieuw opduikende ziekten bij paardachtigen, is traceerbaarheid via identificatie zeer belangrijk.

Hoewel de kosten gekoppeld aan de identificatie- en registratieplicht voor paaradchtigen aanzienlijke uitgaven meebrengen voor de asielen, vallen die evenwel onder de verantwoordelijkheid van de initiële houder. Vanaf het moment dat een asiel ermee instemt om een dier op te vangen, wordt het de houder ervan en moet het zich bijgevolg houden aan de geldende wetgeving.

Derhalve zijn alle paarden die aanwezig zijn in de asielen onderworpen aan de regels bepaald in de verordening (EU) 2015/262 en zijn uitvoeringsbesluit, het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank. De asielen mogen enkel paarden opvangen die geïdentificeerd zijn door middel van een microchip, vergezeld zijn van een conform paspoort en geregistreerd zijn in de centrale gegevensbank voor paardachtigen die beheerd wordt door de Belgische Confederatie van het Paard.

De asielen die paarden huisvesten die niet vergezeld zijn van hun paspoort of die nog niet volledig geïdentificeerd zijn, moeten de stappen ondernemen om een duplicaat / vervangingsdocument van het paspoort aan te vragen bij de Belgische Confederatie van het Paard.

Indien de paardachtige het asiel verlaat (verkoop, plaatsing,….), moet het dier vergezeld zijn van zijn paspoort. Dit is een gezondheidsdocument dat snel moet kunnen worden voorgelegd telkens de controleautoriteiten daarom verzoeken.

Ik verzoek u dan ook om het nodige te doen om de geldende wetgevende bepalingen na te leven.

Philippe Mortier

Directeur-generaal

Kopie : regionale diensten voor dierenwelzijn, FAVV, BCP

Officiële Brief – 08/03/2016

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitbraak Equine Infectieuze Anemie (EIA) in de provincie Antwerpen.
Gepubliceerd op 13:37Publié 13:37

Op 26/2 kregen meerdere dierenartsen melding van ‘World Animal Health Information System’ of WAHIS dat er een bevestigd geval was van EIA in de provincie Antwerpen (bevestiging op 19/2). Eén paard stierf, een andere werd ingeslapen en de resterende paarden van het bedrijf werden voor drie maanden in quarantaine geplaatst waarbij de nodige bloedonderzoeken, zijnde […]

Hoe reageren bij symptomen van Rhinopneumonie
Gepubliceerd op 14:51Publié 14:51

Beste, Vorige week werd er helaas een uitbraak van zenuwstoornissen door Rhinopneumonie (EHV1) vastgesteld in de provincie Luik. Momenteel zijn er ter plaatse nog meerdere paarden ziek en is het bedrijf in quarantaine. Helaas lijkt het erop dat het virus zich verspreid heeft naar andere stallen met ook daar gevallen van koorts, zenuwstoornissen en abortus. […]

Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant
Gepubliceerd op 15:19Publié 15:19

Ten gevolge van de uitbraak van Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant raden wij aan om uiterst waakzaam te zijn! Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties […]

“Belgian Breeder’s Bonus”, een succesverhaal!
Gepubliceerd op 13:27Publié 13:27

Het vervolg van: Belgian Breeders Bonus nog onvoldoende bekend bij de fokker, Jaak Vermeulen van het Dingeshof, fokker van Katanga Uit navolgend artikel blijkt dat de Belgian Breeders Bonus nog lang niet bij alle fokkers bekend is, zelfs niet bij de fokker van Katanga van het Dingeshof, één van de toppers uit de ranking. Hoog […]

Belgian Breeder’s Bonus
Gepubliceerd op 14:15Publié 14:15

Belgian Breeder’s Bonus “Supporting Belgian Breeders Together” Passie en expertise, maar bovenal hard werk moet worden beloond! Daarom heeft de Belgische paardensector de handen in elkaar geslagen om de beste fokkers van België een financiële steun te geven. De beste fokkers van België, zijn namelijk ook de beste fokkers van de wereld! De Belgian Breeder’s […]

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp