Mestdecreet

Het mestdecreet onderging sinds haar publicatie, begin 1991, reeds meerdere wijzigingen. Vanaf 1 januari 2007 ging een totaal nieuw mestdecreet van kracht, het “Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen” Dit decreet wordt uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank.

AANGIFTEPLICHTIG BIJ DE MESTBANK

Elke uitbater van een bedrijf is aangifteplichtig, wanneer aan één of meerdere van de onderstaande opties wordt voldaan. Het feit dat u geen inkomsten genereerd, u uw bedrijf als hoofd-of bijberoep uitbaat of louter voor uw hobby heeft, staat los van de aangifteplicht.

Het bedrijf (= alle exploitaties samen) heeft een productie aan dierlijke mest van 300 kg fosfaat of meer.

U gebruikt een oppervlakte landbouwgrond (= landbouwgronden die op 1 januari van het kalenderjaar behoren tot de exploitaties die deel uitmaken van het bedrijf) van 2 ha of meer (in eigendom of gehuurd of in pacht).

U bewerkt een oppervlakte groeimedium van minimum 50 are.

AANGIFTEPLICHT BIJ DE UITBATING VAN EEN PAARDENPENSION

Wanneer een uitbater van een paardenpension aangifteplichtig is, moet hij alle paarden op zijn pension bij de Mestbank aangeven. Hij is immers de persoon die de paarden zelf (of in zijn opdracht) verzorgt, voedert, de paardenboxen reinigt, e.d. Dit betekent dat hij de persoon is, die de pensionstal exploiteert en niet de eigenaars van de respectievelijke paarden. Bovendien is de pensionuitbater meestal ook de houder van de milieuvergunning. Behalve bij de Mestbank, moet de pensionuitbater ook zijn gronden, die hij/zij dat kalenderjaar in gebruik heeft, laten registreren bij het Agentschap Landbouw en Visserij d.m.v. de verzamelaanvraag.

MET HOEVEEL PAARDEN KOMT 300 KG FOSFAAT OVEREEN?

Het mestdecreet houdt bij uitscheidingscijfers van dieren (en dus ook paarden) geen rekening met het volume geproduceerde mest, maar wel met de hoeveelheid geproduceerde nutriënten en meer specifiek met de hoeveelheid stikstof, aangeduid als N, en fosfaat aangeduid als P2O5.

Bij paarden onderscheidt men drie groepen naargelang het gewicht, elk met eigen uitscheidingsnormen.

P2O5
(in kg / dier / jaar)
N
(in kg / dier / jaar)
Paarden van meer dan 600 kg 30 65
Paarden en pony’s van 200 tot en met 600 kg 21 50
Paarden en pony’s van minder dan 200 kg 12 35

 

OPMERKING

Ezels en zebra’s zijn niet opgenomen in het mestdecreet en moeten bijgevolg niet aangegeven worden.

(Bron : Vlaams paardenloket)

Graag verwijzen wij u naar de respectievelijke websites van het Vlaams Paardenloket en de Vlaamse Landmaatschappij, waar u steeds terecht kan voor meer informatie betreffende de mestproblematiek.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp