Nota ter attentie van paardenstamboeken en hengstenhouders

Gemaakt op 26/08/16. Gepost in Actualiteit van de BCP

Nota opgemaakt door FAVV : Mevrouw, Mijnheer, Op 18 augustus jl. werd het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de […]

FAVV – Paarden zonder gezondheidscertificaat : Nieuwe Maatregelen

Gemaakt op 10/05/16. Gepost in Actualiteit van de BCP

Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in België zijn binnengebracht. De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve […]

Identificatie van paarden in de asielen

Gemaakt op 15/03/16. Gepost in Actualiteit van de BCP

Nota aan de asielen van paardachtigen: Mevrouw, Mijnheer, Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort). Een nieuw […]

Nota ter attentie van de uitbaters van manege, pensions voor paarden, … : Identificatie van paardachtigen

Gemaakt op . Gepost in Actualiteit van de BCP

Nota opgemaakt door FOD Volksgezonheid: Mevrouw, Mijnheer, Met dit schrijven zou ik u op de hoogte willen brengen van uw verplichtingen als houder van paardachtigen en/of verantwoordelijke van een site waar paardachtigen worden ondergebracht. Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling […]

TER HERINNERING: IDENTIFICATIETERMIJNEN

Gemaakt op 01/09/14. Gepost in Actualiteit van de BCP

Op basis van de reglementering dient elke paardachtige, geboren op Belgisch grondgebied, geïdentificeerd te worden voor 31/12 van het jaar van geboorte of binnen de zes maanden na de geboorte, indien geboren na 30 juni. De identificatie bestaat uit: de inplanting van een microchip de invulling van het identificatiedossier door een dierenarts identificeerder Het identificatiedossier moet door de dierenarts binnen de […]

PASPOORT ZONDER MEDISCHE BIJLAGE

Gemaakt op . Gepost in Actualiteit van de BCP

PASPOORT  ZONDER BIJLAGE “MEDISCHE BEHANDELINGEN”  hoofstuk IX van het paspoort Een geldig paardenpaspoort dient de bijlage IX betreffende de medische behandelingen te bevatten. Vanaf 01/07/2014, is het strikt verboden om enkel een bijlage IX toe te voegen teneinde een document voor de identificatie van de paardachtige te regulariseren. De paspoorten zonder bijlage IX zullen ongeldig moeten worden verklaard/ worden vernietigd door het orgaan dat […]

TRANSPORT EN GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

Gemaakt op . Gepost in Actualiteit van de BCP

Voor elke paardachtige die ons land (tijdelijk) verlaat, is het wettelijk verplicht een gezondheidscertificaat aan te vragen. Een gezondheidscertificaat is 10 dagen geldig voor het vervoer van de paardachtige in de verschillende lidstaten.Na die termijn, dient het certificaat door een dierenarts verlengd te worden, bijvoorbeeld om van de ene wedstrijd naar een andere te reizen. Het […]

Communicatie aangaande de regelgeving: IDENTIFICATIE – VERVOER – MEDICATIE – BEHANDELINGEN – DOPING

Gemaakt op 06/06/14. Gepost in Actualiteit van de BCP

Omwille van de stijging van het aantal uitgevoerde controles op wedstrijden informeren wij u graag over de regelgeving aangaande cruciale thema’s zoals identificatie, vervoer, medicatie, behandelingen en doping. Deze informatie wendt zich tot elk persoon, houder, eigenaar van een paard en/of deelnemer aan regionale, provinciale en/of internationale wedstrijden. 1. Identificatie: Uw paard is wettelijk in […]

Omzendbrieven FAVV: identificatie van de paarden – slachthuizen / handelaars

Gemaakt op 11/04/14. Gepost in Actualiteit van de BCP

Door het Koninklijk Besluit van 26/09/2013 betreffende de identificatie van de paadachtigen heeft de FAVV de omzendbrieven bestemd voor de slachthuisen en de handelaars. De omzendbrieven met betrekking tot de controle van de identificatie van de paarden door de slachthuisen: Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de […]

Raad voor dierenwelzijn formuleert aan de Minister van Volksgezondheid een advies over de erkenning van de asielen voor paardachtigen

Gemaakt op 25/03/14. Gepost in Actualiteit van de BCP

Alhoewel er een uitgebreide wetgeving voor de dierenasielen bestaat, blijft deze heel summier wat betreft de paardachtigen. Sommige asielen werden door de overheid erkend alhoewel er concrete voorwaarden tot erkenning ontbreken. Gezien de groei van de bedrijven die zich als opvangcentra of asielen voor paardachtigen voordoen, besloot de Raad van dierenwelzijn om de situatie te […]

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp